ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden   Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder dossiernummer 50686739 Niesje
Wolters van Bemmel Evenementenbureau, Postbus 14, 8160 AA Epe Nederland   telefoon 0031 (0)630099458 email:
info@niesjewolters.nl   website: www.niesjewolters.nl en/of www.poppenhuisbeurs.com
De overeenkomst tussen Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau en de exposant komt tot stand met het invullen van het
daartoe bestemde inschrijfformulier, daarmee verklaart de exposant de hierin omschreven algemene voorwaarden te kennen en te
accepteren, de deelnemer is tevens verantwoordelijk voor alle personen die zij of hij meebrengt en/of uitnodigt naar de beurs om te helpen
met op en/of afbouw en/of tijdens de openingsuren aanwezig zijn in de stand, de deelnemer dient vooraf deze personen in te lichten over
de regels. Lees de algemene voorwaarden goed, wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en
plezierig beursverloop verzekerd. Stands dienen een half uur voor openingstijd gereed te zijn. Bij een aantal beurslocaties is de ruimte om
in de nabijheid van de beurslocatie te parkeren/laden en lossen beperkt, wees collegiaal en zet na het lossen van uw auto en vrdat u uw
tafel gaat inrichten, uw auto elders op een parkeerplaats!
Een bindend inschrijfformulier is het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan een door Niesje Wolters van
Bemmel VOF (verder te noemen NWvB) georganiseerde beurs en daarin verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met
deze algemene voorwaarden. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het
gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving te zullen
aanvaarden, ook indien de akkoordverklaring is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. NWvB behoudt zich het recht voor de
inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor
verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling
zou zijn ingewilligd. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen. NWvB stelt de data waarop, en de
beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbouw. NWvB kan
de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.
Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In geen
geval kan de exposant jegens NWvB aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een
besluit zoals omschreven in dit artikel. NWvB is te allen tijde vr aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en
daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. NWvB spant zich er in een
zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden. Betaling van de deelnamekosten en alle
overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur
een afwijkende vervaldatum is aangegeven. NWvB heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is
gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. De exposant is aansprakelijk voor alle aan NWvB
verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant
zelf of door derden, handelend in zijn naam. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens NWvB
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname. Bij niet tijdige betaling van enig aan NWvB
verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de
hoofdsom. NWvB is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de
exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan NWvB
verschuldigd bedrag niet (geheel) vr aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is NWvB gerechtigd, na schriftelijke of
mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst
van deelname met onmiddellijke ingang als beindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige
deelnamekosten, alsmede alle overige aan NWvB verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op
vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs
en/of de beindiging van de overeenkomst van deelname.
Annulering en ontbinding: De exposant kan zijn inschrijving c.q. deelname voor een beurs annuleren met inachtneming van de
volgende betalingsverplichting:  Annulering tot twee maanden voor aanvang van de beurs: betaling van 50,-
administratiekosten. Annulering twee maanden voor aanvang van de beurs: 100% van de totale deelnamekosten. Onder
aanvang van de beurs wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient schriftelijk te geschieden! Ingeval op enig
tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname NWvB gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs
door de exposant op enigerlei wijze schade aan de beurs het beursgebouw of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft NWvB het
recht de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten
alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels NWvB gemaakte overige kosten geheel verschuldigd,
onverminderd het recht van NWvB tot het vorderen van kosten, schade en interesten. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan
nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door NWvB van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant. Over
annuleringskosten kan niet gecorrespondeerd worden. Exposantenbadges: Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden van de
beurs en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van een geldige exposantenbadge toegang tot de beursaccommodatie. Het aantal te
verstrekken exposantenbadges kan gerelateerd worden aan de omvang van de standruimte. Exposant en medewerkers zijn verplicht de
exposantenbadge goed zichtbaar te dragen gedurende de opbouwdag, beursdagen en tijdens de afbouw van de standruimte. De badges
liggen gereed in een enveloppe op de toegewezen tafel(s) van de exposant. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in
te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB is
bepaald.
Inrichting en gebruik van de standruimte: Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze
Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door NWvB uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder
uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te
exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de
beurs behoren. Flyers, banners etc. Het is exposanten uitdrukkelijk verboden flyers, folders of  ander
promotie/reclamemateriaal te verspreiden voor derden: ondernemingen en/ of andere beursorganisaties zonder
toestemming van NWvB. Promotiemateriaal of goederen mogen niet bevestigd worden aan eigendommen van de locatieverhuurder
zoals: kolommen, wanden, muren, plafonds en draagspanten, voor toegebrachte schade aan de ruimte van de locatieverhuurder wordt
exposant aansprakelijk gesteld.  De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de
opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte
en de daarin aanwezige goederen. NWvB sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van
de exposant. NWvB onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele
eigendomsrechten en prijsverschillen tussen exposanten. De exposant is niet gerechtigd: a) de standruimte geheel of ten dele aan derden
in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven. b) een
zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm 
van geluidsoverlast, belemmering van toe of doorgangen, de gangpaden moeten te allen tijde vrij blijven, belemmering van lichtval of
uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van NWvB. c.) in of bij de standruimte gebruik te maken van
apparaten, toestellen, waxinelichtjes en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door NWvB toegestaan of ter beschikking gesteld. d.)
gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve
goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte. e.) buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen,
meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen. f.) buiten de standruimte flyers of ander
reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden. g.) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen
standruimte, welk recht uitsluitend aan NWvB is voorbehouden. h.) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers
voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke. i) in of rond zijn stand
activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van NWvB, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die
beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en
activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen. j) onder de bezoekers van de beurs een enqute te (doen)
houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door NWvB is toegestaan. De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken
van zijn standruimte zorg te dragen. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de
standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB en de
accommodatieverhuurder is bepaald. Eventuele beschadigingen aan goederen van NWvB en/of de accommodatieverhuurder komen voor
rekening van de exposant. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant
verwijderd. Het plaatsen van zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verdiepen is niet toegestaan mits exposant een
wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in overleg met NWvB en uw collega exposanten, het mag in gn geval tot discussie of
misverstanden leiden. De verkoopruimte beperkt zich tot de gehuurde tafel(s). Verplicht: Neem uw eigen tafelkleed mee, het kleed moet
ongeveer 10cm vanaf de vloer hangen, voor n achter de stand! Zorg ervoor dat uw stand er netjes uitziet, dozen, kratten etc. mogen niet
zichtbaar zijn voor het publiek. Electra: Indien u een stroomaansluiting heeft besteld dient u zelf zorg te dragen voor verlichting, eventuele
haspels, stekkerdozen en/of andere noodzakelijke aansluitingen. Bovendien moeten de kabels met tape op de vloer worden vastgeplakt,
verwijder na afloop van de beurs het plakband van de vloer en laat geen resten achter. De meeste plakbandsoorten laten lijmsporen
achter, wij worden daar extra voor belast met schoonmaakkosten door de verhuurder van de zaal/hal. Dit bedrag zullen wij doorberekenen
aan de desbetreffende deelnemer. U kunt kosteloos tape gebruiken van NWvB (af te halen n terug te brengen bij de informatie stand).Let
op, U bent zelf aansprakelijk voor val en/of struikelpartijen. Gebruik bekabeling met een diameter van 2,2 mm haspels moeten volledig
afgerold te worden. Een stroomaansluiting is tot maximaal 500Watt. Er mogen geen bouwlampen, waterkokers, of andere grote
stroomverbruikers op aangesloten worden. In verband met overlast voor exposanten en bezoekers worden geen honden en kleine kinderen
van exposanten (tot 10 jaar) toegelaten. Neem contact op met NWvB als daar vragen over zijn. Aan en afvoer goederen: Het is de
exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren. Vroegtijdig opruimen van stands: Men
mag pas n sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet toegestaan om uw stand voor de sluitingstijden
van de beurs te verlaten uit te ruimen of af te breken! Het naleven van dit verbod is ten eerste uit respect voor uw collega exposanten,
NWvB en bezoekers, die het recht hebben om lles te zien tot aan de officile sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer
en de kwaliteit van de beurs ten goede komen. Bij het niet opvolgen van deze algemene voorwaarde wordt de desbetreffende
exposant uitgesloten van deelname aan toekomstige beurzen georganiseerd door NWvB!  De exposant draagt zelf zorg voor het
vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. NWvB neemt geen
goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
Intellectuele eigendomsrechten NWvB is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder
tenminste begrepen de (merk)naam, logo(s) en het beursbeeld. NWvB kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(s) en/of
het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op
de wijze waarop deze door NWvB ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen
voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen. Bij overtreding is de exposant
verplicht op eerste verzoek van NWvB het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken. Catering: Tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de
accommodatieverhuurder ingeschakelde derde. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of
gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de
accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Vergunningen en ontheffingen De exposant is
verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde certificaten, vergunningen
en ontheffingen. Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden NWvB is in het kader van een goed verloop
van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven. De exposant is verplicht alle door de accommodatieverhuurder
uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen. Bij strijdigheid
tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door NWvB, de accommodatieverhuurder of van overheidswege,
dient de exposant contact op te nemen met NWvB. NWvB zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert. Indien
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de
voorwaarden bij het inschrijfformulier. Bescherming van persoonsgegevens: Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten
van NWvB dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden
gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door NWvB worden gebruikt. Indien deze
gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle
aanspraken die jegens n der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor
persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens
als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten
aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens. Aansprakelijkheid Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is
van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en
leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant. De exposant staat jegens NWvB en de accommodatieverhuurder
in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige
voorschriften. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is NWvB gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot: a) Het ontzeggen
van de toegang tot de (opbouw van de) beurs; b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de
exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; c) de exposant deelname aan volgende
beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle
overige verschuldigde kosten. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die NWvB lijdt ten gevolge van een aan de
exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden en/of overige voorschriften. De exposant vrijwaart NWvB ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de
accommodatieverhuurder. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren. Uw stand inrichting
en persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd via NWvB of locatieverhuurder, hiervoor dient u zelf zorg te dragen. NWvB en/of de
accomodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of
bezoekers - gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen. Overmacht
situaties: Indien en voor zover NWvB ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen tegenover de exposant
kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder
overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, overlijden van n of meer leden van het Koninklijk Huis, brand,
stakingen, terroristische aanslagen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van
(openbaar) vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene belemmerende omstandigheden zowel in
binnen en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van NWvB verlangd kan worden.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Ik ga akkoord met een vermelding van mijn naam op de deelnemerslijst zodat
bezoekers weten dat ik deelnemer ben aan de beurs (wij publiceren alleen uw naam wij verstrekken gn contactgegevens). Mijn
fotomateriaal zowel aangeleverd en/of gepubliceerd op mijn Website/Blog/Social Media, mogen worden gebruikt voor promotionele
doeleinden, mijn  stand en/of producten mogen gefotografeerd/gefilmd worden voor promotionele doeleinden.
Wijzigingen en geschillen  NWvB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst
van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan. In gevallen waarin
deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist NWvB. Alle geschillen die ontstaan tussen NWvB en een exposant naar aanleiding
van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen
gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene
Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.